25600217 3

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการอภิปรายร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ โดย นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ รวมทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ข้าราชการ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นฯ ณ โรงแรมมารวย กรุงเทพฯ       อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม