25600217 4

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม