24 02 60 02

 

นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพการทำงานเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นเวทีติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภูมิภาค รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรับฟังความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างการเรียนรู้ โดยผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กองส่วนกลาง หัวหน้าส่วนงานปศุสัตว์เขต จังหวัด อำเภอ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม