2560 02 21a 003

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคภายใต้โครงการความร่วมมือไทย–ลาวในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกครั้งที่ 1/2560

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคภายใต้ โครงการความร่วมมือไทย – ลาวในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก  ครั้งที่ 1/2560 พร้อมแถลงข่าว ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ กรมการเลี้ยงสัตว์และการประมง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม