2560 02 26a 009

พิธีเปิดงาน “เทศกาลควายไทย ครั้งที่ 6” จังหวัดอุทัยธานี 

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลควายไทย ครั้งที่ 6” โดยมีนายเศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมในงาน ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ (โรงปุ๋ย อบจ.อุทัยธานี) จังหวัดอุทัยธานี 

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม