25600306 1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ต้อนรับนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พร้อมลงพื้นที่ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิกเพื่อเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน สักถามปัญหาอุปสรรค์และให้แนะนำเกษตรกร พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมตลาดกลางค้าสัตว์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 21 ซึ่งจัด ณ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก และร่วมกิจกรรม ครั้งนี้มีเกษตรกรนำโคเข้าจำหน่าย จำนวน 53 ตัวสามารถจำหน่ายไปได้ถึง 21 ตัว สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกว่า 4 แสนบาท และท่านได้ร่วมดื่มนมแพะพร้อมอาหารเมนูแพะ นอกจากนี้ท่านให้ความสนใจผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางด้านปศุสัตว์ ที่นำมาจำหน่ายในตลาดฯ รวมทั้งการทำหญ้าเนเปียร์หมักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นำมาจำหน่ายการสักถามถึงการดำเนินงานของกลุ่มและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมถ่ายภาพที่ก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการในจังยะลาท่านได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หน่วยานราชการและเกษตรกรที่มาร่วมงาน อ่านรายละเอียด