25600309 2

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ นำทีมงานกรมปศุสัตว์ เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรต้นแบบนายเหรียญ คำแคว่น พร้อมครอบครัว บ้านห่างทางหลวง ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ที่ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรในชุมชนรอบๆศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  

1.อ่านรายละเอียด

2.อ่านรายละเอียด