25600421 1
 
วันที่ 19 เมษายน  2560 ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ท่านวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ให้เกียรติบรรยายการนำนโยบายกระดาษ A4 ไปสู่การปฎิบัติ และเป็นประธานมอบมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมการปศุสัตว์ดีเด่น กิจกรรมต่าง ๆ  อ่านรายละเอียด