ไทย และเมียนมาร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเขตปลอดโรค FMD

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr.Masato KOINUMA Senior Representative of JICA Thailand office ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)ประจำประเทศไทย นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผ.อ.ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี กระทรวงการต่างประเทศ และ Dr.Aung Mgo Aye จากหน่วยป้องกันโรคสัตว์ Research and Disease Control Division สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Establishment of FMD Free Zone between Myanmar and Thailand แก่เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ไทย และเมียนมา ระหว่างวันที่ 14-26 พฤษภาคม 2560 โดยความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ กระทรวงการต่างประเทศ และ JICA ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาขอข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี  สลก. 19 พ.ค. 60)