25600530 1

พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริโดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประมงจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน  อ่านรายละเอียด