25600602 2

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานรณรงค์ วันดื่มนมโลก ในงานประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมภายในประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จ.ตาก  อ่านรายละเอียด