25600605 1

นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พัฒนาทรัพยากรบุคลากรกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล” วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ตึกชัยวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด