25600606 5

วันที่ 5 มิ.ย. 2560 เวลาประมาณ 9.00 น. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้จัดประชุมคณะทำงานควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท โดยมี นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต รองอธิบดี เป็นประธาน ประชุม ร่วมกับ ผอ. อยส. และผู้แทนจาก กอง/สำนัก/เขตและจังหวัด และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานเชื้อดื้อยา เพื่อทราบการดำเนินการในด้านการควบคุมป้องกันเชื้อยาในภาคปศุสัตว์ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 13 ก.ค. 2560

http://afvc.dld.go.th/index.php/2016-04-03-03-28-46/409-2017-06-05-14-53-40
อ่านรายละเอียด