25600619 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงข่าว โครงการบูรพาแผนงานและภาวะเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำสัปดาห์ เรื่อง โครงการบูรพา จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมจำลอง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  อ่านรายละเอียด