25600630 4

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมติดตามงานด้านปศุสัตว์ และผลการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีก ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ด่านกักกันสัตว์ และข้าราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 6 รวมจำนวน 60 คน  อ่านรายละเอียด