25600703 1

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อออกหน่วยให้บริการแก่เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลสถานบริหารของภาครัฐที่จะเข้าให้บริการได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการป้องกันโรคระบาดทั้งจากสัตว์สู่สัตว์และโรคสัตว์สู่คน ส่งผลให้สุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรมีความแข็งแรงสมบูรณ์ เกษตรกรมีความรู้ สามารถช่วยเหลือตนเองในการดูแลรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ อาคารศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  อ่านรายละเอียด