25600705 1

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การประชาสัมพันธ์งานปศุสัตว์ ด้วยสื่อดิจิทัล รุ่นที่ 2 แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการประชาสัมพันธ์ สามารถออกแบบ สร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกวิธี ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด