25600724 1
นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาโคขุนจังหวัดพะเยา ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรม เค.เอ็ม. กว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาโคขุนจังหวัดพะเยาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อ่านรายละเอียด