25600724 2

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานงาน อัลฟัลฟาเดย์ งานแสดงความก้าวหน้าด้านอาหารสัตว์สําหรับอนาคต (Alfalfa Day” Alfalfa-Feed for the Future) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดการอาหารสัตว์ ให้มีความเหมาะสมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ถั่วอัลฟัลฟา เป็นพืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศ เนื่องจากสัตว์ชอบกิน ทั้งนี้นอกจากใช้เลี้ยงโคนมแล้ว ยังสามารถใช้เลี้ยงสัตว์อื่นๆ ได้อีกหลายชนิด เช่น โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ม้า สุกร ไก่ กระต่าย เป็นต้น  อ่านรายละเอียด