25600801 3
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ของ กองคลัง/สำนัก/กอง ในส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขตและจังหวัด จำนวน 430 คน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
http://secretary.dld.go.th/index.php/informationdld/executivenews/2828-finance60อ่านรายละเอียด