25600802 1
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 และการนำนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ขององค์กรให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร ด้านอาหารและยาสัตว์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ภายในงานยังมีการออกนิทรรศการของเจ้าหน้าที่ อยส. ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อาคาร 2 ชั้น 2 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี มีผู้ร่วมประชุมจำนวนประมาณ 150 ท่าน  อ่านรายละเอียด