25600808 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโคจำนวน 15 ตัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 โดยกรมปศุสัตว์รับมอบโคที่ได้รับการไถ่ชีวิตนำไปดำเนินการตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด