25600821 2

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันภัยคุกคามที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ ” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งาน Template เว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ infographics ด้วย Hypermedia Presentation รับทราบภัยคุกคาม และป้องกันแก้ไขความปลอดภัยที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ รับทราบรายละเอียดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ 2560 สามารถพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีความทันสมัยน่าสนใจ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด