25600824 1

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาครวม 500 คน เนื่องจากพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กรมปศุสัตว์จึงจัดฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจพระราชบัญญัติฯ และนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด