25600830 2

นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๐  โดยมีรองอธิบดี  ปศุสัตว์เขต ๑-๙ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง  ร่วมชี้แจงผลและแผนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานความก้าวหน้า และทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ชายแดนใต้ สู่  Thailand๔.๐เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมชายแดนใต้ “๑ ทอง ๓ ดำ” คือ ไก่เบตง แกะดำ แพะดำ วัวดำ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการพัฒนาในพื้นที่จชต”ณ  โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา  อ่านรายละเอียด