25600830 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีปล่อยหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 โดยมี นายกิตติพันธุ์  โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีปล่อยขบวนหน่วยเฉพาะกิจ ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยชุดเฉพาะกิจเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 29-31 สิงหาคม 2560 เป็นเวลา 3 วัน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, นครนายก เพื่อป้องปรามการใช้สารต้องห้ามที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคตามนโยบายอาหารปลอดภัยของรัฐบาล ทั้งนี้ ชุดเฉพาะกิจเข้าร่วมดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ คือเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2, ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก, เจ้าหน้าที่จากกองสารวัตรและกักกันสัตว์, กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  อ่านรายละเอียด