25600904 1

นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จ3การดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณปี 2560   และชี้แจงแผนเงิน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ปี 2561  โดยมีรองอธิบดี  ผอ.สำนัก/กอง  ชี้แจงผลและแผนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการกรมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า  700  คน ระหว่างวันที่  3 - 5  กันยายน  2560  ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ่านรายละเอียด

ภาพ ธงชัย สาลี, เอก นกแสง สลก. 4 ก.ย. 60