25600929 4

นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด