25601020 2

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ของการปฎิบัติงานตามนโยบาย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตวบางกระดี ปทุมธานี  อ่านรายละเอียด