25601204 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ Dato' Dr. Quaza Nizamuddin Bin Hassan Nizam อธิบดีกรมสัตวแพทย์บริการ ประเทศมาเลเซีย นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 5 (The 5th Joint Thailand-Malaysia Sub-Committee Meeting on Livestock Development) ณ โรงแรม ลี การ์เด้นท์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด