25601206 3

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกรมปศุสัตว์ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด