25601207 1

นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในนามคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ รับมอบ โค-กระบือ 300 ตัว จาก คุณดำเกิง จินดาหรา ผู้แทนวัดปากน้ำและสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ โดย พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นประธานสงฆ์ มอบโค-กระบือเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อน้อมเกล้าฯ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นโคเพศเมีย 200 ตัว และกระบือเพศเมีย 100 ตัว และกรมปศุสัตว์จะส่งมอบไปให้เกษตรกรเลี้ยงดูแลให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และของโครงการธนาคาร โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ 4 จังหวัดดังต่อไปนี้ 1จังหวัดพังงา 35 ตัว 2จังหวัดระนอง 65 ตัว 3จังหวัดชัยนาท 100 ตัว 4จังหวัดบุรีรัมย์ 100 ตัว อ่านรายละเอียด