25601207 1

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมทะเบียนพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยง พร้อมด้วย น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน ซึ่งพิจารณาทะบียน จำนวน 40 คำขอ ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี. อ่านรายละเอียด