25601220 2

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ติดตามปศุสัตว์ประสบภัยภาคใต้...!!! นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัย และแผนงานโครงการและการปรับระบบการเพิ่มปริมาณสัตว์พันธุ์ดีของหน่วยงานบำรุงพันธุ์ ตลอดจนฐานการผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับเสบียงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต9 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยการผสมเทียมสงขลา จ.สงขลา อ่านรายละเอียด