25601221 4

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมอบรมความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่ฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น อ่านรายละเอียด