25601225 3

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 กรมปศุสัตว์โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”สัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่มียา”ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และ น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรมคือ เป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ของสัตวแพทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยาในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยอาหารสัตว์ และการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยในภาคปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด