25610103 1

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น 5 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 อ่านรายละเอียด