25610105 1

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เลขานุการกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมรับฟัง วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด