25610108 1

นายอัมพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี 2561 ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 28 จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม2 กรมปศุสัตว์ กทม. อ่านรายละเอียด