25610124 1

นพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ พร้อมด้วยท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา และคณะฯ ประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ พร้อมด้วยท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ศ.คลีนิค น.สพ.ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร ท่ีปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงโคเนืัอ บ.ทีเค แรนซ์ จำกัด อำเภอแม่ทา จ.ลำพูน

อ่านรายละเอียด