25610130 1

นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนา “การบริหารงานภาคการเกษตร โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับเจ้าหน้าที่ฯ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำหลักการมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญประการหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนา เกิดความยั่งยืน และความสำเร็จของโครงการ โดยโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ที่ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้เกิดความมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน สามารถดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างมีความสุข และก่อประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรกรผู้ยากจนในแต่ละปีมีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนับหมื่นราย ส่งผลให้เกษตรกรมีอาชีพ ก่อรายได้ เป็นสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ปัจจุบันโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ได้มีการขยายผลการดำเนินงานทั่วประเทศ จากการรายงานข้อมูลพบว่าในแต่ละปีมีจำนวนลูกเกิดไม่ต่ำกว่า 8,000 ตัว โดยเมื่อมีอายุครบ 18 เดือน ในส่วนของลูกโค-กระบือเพศเมียจะนำไปขยายต่อให้กับเกษตรกรรายใหม่ ส่วนเพศผู้เกษตรกรจะขอซื้อไว้เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อนำไปเพิ่มมูลค่าและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป อ่านรายละเอียด