25610131 1

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณากรอบการประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม อ่านรายละเอียด