25610209 2

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์” ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด