25610214 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 16-9/2561 ณ ห้องประชุม ถิรทินรัตน์ ชั้น 5 ตึวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ จำนวน 3 ราย 4 คำขอ อ่านรายละเอียด