25610228 1

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 "อธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยม!!...การขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ของปศุสัตว์ชายแดนใต้" นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม ศบส.เทพา จ.สงขลา มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ชายแดนใต้ และการพัฒนาขับเคลื่อนสายพันธุ์สัตว์ โคดำสายใต้ แพะบอร์พันธุ์แท้ แพะพื้นเมืองโหนดวังพญา แพะ กปศ.แกะซานต้าอิเนส แพะนม แพะดำแบคเบงกอล ตลอดจนการขับเคลื่อนตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ นำโคมาขุนที่ตลาดฯ นำโค 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์พื้นเมือง 10 ตัว พันธุ์ตาก 10 ตัว ซาฮิวาล 10 ตัว รวม 30 ตัว ให้มีการซื้อขายตามกำหนดการของตลาดทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน...#ขับเคลื่อนงานปศุสัตว์ปลายด้ามขวาน อ่านรายละเอียด