25610306 1

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 15,000 โด๊ส จาก คุณสุวิมล บุญทารมณ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุน องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด