25610319 1

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเชื้อดื้อยาในสัตว์ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ การปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและแก้ไขเชื้อดื้อยา ตลอดจนภารกิจที่กรมปศุสัตว์มอบหมายให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคดำเนินการ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 120 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์ พอร์ท จังหวัดปทุมธานี อ่านรายละเอียด