25610409 2

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการโคบาลบูรพาระดับเขต และติดตามงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อ่านรายละเอียด