25610427 1
ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภา เป็นประธาน โครงการสัมมนาวิชาการ “สานความร่วมมือในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้อง  สัตวแพทยสภา กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถานเสาวภาสภากาชาดไทย ประธานภาคีคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการสัตวแพทย์ต่างๆ ในประเทศไทย  เพื่อสรุปสถานการณ์การระบาด มาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จากผู้ที่เกี่ยวข้อง และประสานความร่วมมือวิชาชีพการสัตวแพทย์ทุกภาคส่วน ในการควบคุมป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงวางแนวทางเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดย นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานฯ ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา จ.นนทบุรี อ่านรายละเอียด
 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 27 เม.ย. 61)