25610507 1

วันที่  26 เมษายน .2561 เวลา 14.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ผู้บริหารของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือฯ สหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการด้านโคนมในภาคเหนือตอนบน และให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม “สภานมล้านนา” ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกลาง สนง.ปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่ โดยมี นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 และคณะ ให้การต้อนรับ มีวาระการประชุมที่สำคัญคือ รายงานผลการตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ประจำเดือน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่ง สนง.ปศุสัตว์เขต 5 ได้ริเริ่มจัดขึ้น ทำให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการบูรณาการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางที่ดีและจะเป็นแบบอย่างให้แก่การพัฒนาโคนมในภูมิภาคอื่นได้ อ่านรายละเอียด